Our DPOs

 

Ata ur Rahman PSP
Dec 2018  - To till date

 

 

Shakir Hussain Dawar PSP
June 2018  - Dec 2018
Liaqat Ali Malik PSP-PPM
Sep 2017  - June 2018
   

Mujahid Akbar Khan
Aug 2017 - Sep 2017

Humayun Masood Sandhu PSP
Oct 2015 - Aug 2017
 
Zeeshan Asghar PSP
Apr 2013  - Aug 2015
Faisal Ali Raja PSP
Mar 2013 - Apr 2013
   

Wazeer Khan Nasir PSP, QPM
Mar 2013 - Mar 2013

Akhtar Umar Hayat Lalayka PSP, PPM
Aug 2012 - Mar 2013
   
Abdul Kareem PSP
Nov 2011 - Aug 2012
M. Farooq Mazhar Khan PSP
Jan 2011 - Sep 2011
   
Muhammad Rizwan PSP
Mar 2010 - Jan 2011
Sultan Ahmad Choudhry PSP
Jul 2009 - Mar 2010
   
Salman Choudhry PSP
Apr 2009 - Jul 2009
 
M. Mukhtar Khan Tikka PSP
Mar 2009 - Apr 2009
   

Mian Javed Islam PSP
May 2008 - Sep 2009
Amjad Javed Sleemi PSP
Sep 2006 - May 2008
   
Hamid Mukhtar Gondal PSP
Oct 2004 - Sep 2006
Khadim Hussain Bhatti PSP, PPM, QPM
Jun 2003 - Sep 2004
   
 
M. Saleem Bhatti PSP
Mar 2003 - Jun 2003